SA BAKTERSOLOM

SA BAKTERSOLOM

Prinosi uvećani i do 35%

PANORAMA BIO PLUS

SAMO ZDRAVE I SNAŽNE BILJKE
DAJU MAKSIMALNE PRINOSE

Mikrobiološko đubrivo u parhu PANORAMA BIO PLUS sadrži stimulotore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta, kao i mikorizne gljive koje snabdevaju biljku fosforom, drugim elementima i vodom.

PANORAMA BIO PLUS sadrži u optimalnom broju specifične Rizosferne mikroorganizme, kao i spore Mikoriznih gljiva.

Rizosferni mikroorganizmi obuhvataju specifično odabrane rodove mikroorganizama, koji svojim dejstvima obezbeđuju širok spektar mehanizama koji stimulišu rast biljaka. Proizvode strukturno različite antibiotike, brzo kolonizuju koren biljaka i imaju sposobnost da se umnožavaju na korenu. Indukuju sistemsku otpornost biljaka proizvodnjom isparljivih organskih jedinjenja i utiču na rast i razvoj korena proizvodnjom fitohormona i ekstracelularnih enzima. Smanjuju nivo etilena u biljkama. U rizosferni sloj zemljišta izlučuju auksine, peptide male molekulske mase, isparljive i druge sekundarne metabolite koji utiču na grananje korena, povećanje kapaciteta usvajanja hranljivih materija, što za rezultat ima bolji i ravnomerniji porast gajenih biljaka, a samim tim i viši i kvalitetniji prinos.

Mikorizne gljive su simbiotski mikroorganiozmi koji stupaju u mutualistički odnos sa zeljastim i drvenastim biljkama. U zajednici sa biljkama povećavaju otpornost biljaka na stres izazvan abiotičkim i biotičkim faktorima, mehanički štite koren od fitopatogena, poboljšavaju usvajanje vode i mineralnih materija, prevode fosfor u lakopristupačne oblike za biljku. U koinokulaciji sa rizosfernim mikroorganizmima utiču na poboljšanje zdravstvenog stanja biljaka što obezbeđuje i povećanje kvaliteta i visine prinosa.
ORGANSKI UZGOJ MALINE

ORGANSKI UZGOJ MALINE